SERIE CARD OMV BASIC:   710109 - 204314 - CNP / CIF:   

Info CARD OMV

 

Conferinta Online

 

PRIMA PAGINA

Birou Virtual

UTILIZATOR: (CNP/CIF)

PAROLA: (primita pe mail)

 

Reduceri la Parteneri

Oriunde vezi acest afis!
catalog parteneri »

 

 

 

 

Cine suntem?

ASOCIAŢIA ASISTENŢEI RUTIERE din România (A-CAR România) este fondată potrivit actului constitutiv pe baza liberului consimţământ al membrilor fondatori ca persoana juridică română de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă.

ASOCIAŢIA ASISTENŢEI RUTIERE (A-CAR România) are caracter naţional, educaţional, social, cultural, ştiinţific şi umanitar şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 31.01.2000, cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, modifi-cată şi completată de Legea nr. 246/2005, precum şi cu celelalte reglementări legale din România.Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Asociaţia Asistenţei Rutiere din România, administratorul www.a-car.ro, va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre Dvs. Vă informăm că datele personale pe care ni le furnizați sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a serviciilor de asistenţă rutieră.

Asociaţia Asistenţei Rutiere din România este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 14082.


Scopul A-CAR România:

 • promovarea serviciilor de asistenţă rutieră şi a altor servicii specifice în rândul conducătorilor auto şi a automobiliştilor români;
 • dezvoltarea interesului automobiliştilor, al organelor administrative locale şi centrale pentru organizarea unei asistenţe rutiere în condiţii de calitate şi siguranţă ridicate, la nivelul standardelor europene;
 • îmbunătăţirea sau crearea cadrului legislativ care să susţină scopul asociaţiei, acela de acordare a asistenţei tehnice rutiere membrilor şi simpatizanţilor săi, în spaţiul Uniunii Europene;

În vederea realizării scopului său, ASOCIAŢIA ASISTENŢEI RUTIERE din România are următoarele obiective şi atribuţii:

 • să cultive interesul pentru rolul asistenţei rutiere în scopul desfăşurării circulaţiei rutiere în siguranţă şi confort pe drumurile publice;
 • să organizeze informări şi activităţi care să sublinieze rolul şi contribuţia fiecărui conducător auto la desfăşurarea traficului rutier;
 • să acorde asistenţă tehnică,  asistenţă juridică, informaţii utile conducătorului auto aflat în trafic, transportul la destinaţie sau domiciliu/sediu, cazarea conducătorului auto şi a pasagerilor autovehiculului,
 • să colaboreze cu autorităţile locale şi centrale, instituţii publice, guvernamentale sau neguvernamentale, în scopul îmbunătăţirii şi reglementării activităţii de asistenţă rutieră pe teritoriul României
 • să recomande şi să participe la dezvoltarea turismului auto local, în România şi pe teritoriul Uniunii Europene;
 • să stabilească şi să dezvolte relaţii de colaborare cu organizaţii internaţionale de automobilism, turism şi automobilism sportiv, cu asociaţii, cluburi, precum şi cu alţi parteneri de profil din străinătate, persoane fizice sau juridice;
 • să sprijine, pe măsura posibilităţilor sale de acţiune, protejarea mediului înconjurător;
 • să sprijine, în măsura posibilităţilor de acţiune, organizarea, dezvoltarea şi desfăşurarea competiţiilor de automobilism sportiv (raliu, tot-teren, viteză în coastă, viteză pe circuit, rallysprint, autocross, rallycross, karting);
 • să sprijine exercitarea drepturilor membrilor săi în cadrul şi prin mijloace prevăzute de Statut, în scopul prevenirii abuzurilor din partea oricăror organizaţii, autorităţi sau persoane fizice şi juridice, în Uniunea Europeană;

Pentru realizarea obiectivelor sale, ASOCIAŢIA ASISTENŢEI RUTIERE din ROMÂNIA (A-CAR România) are următoarele atribuţii:

 • se organizează în filiale judeţene, filială a municipiului Bucureşti, filiale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi agenţii în localităţile din judeţe subordonate acestora;
 • organizează şi desfăşoară activităţi de asistenţă rutieră (depanare, remorcare, transport, repatriere), întreţinere curentă şi altele asemenea, colectarea, depozitarea, dezmembrarea şi reciclarea autovehiculelor scoase din uz;
 • organizează şi asigură asistenţă juridică consultativă pentru membri săi, precum şi pentru membrii cluburilor străine care vizitează sau tranzitează România, potrivit convenţiilor încheiate;
 • contribuie la educarea conducătorilor auto în spiritul respectării regulilor de circulaţie rutieră şi al unei opinii pentru combaterea oricărei fapte de încălcare a disciplinei şi comportamentului civilizat în traficul rutier.
 • colaborează cu autorităţi şi instituţii publice precum şi cu oricare persoană juridică sau fizică de profil, pentru îmbunătăţirea unor norme, instrucţiuni şi măsuri referitoare la normele de circulaţie rutieră, semnalizare rutieră, siguranţa circulaţiei şi prevenirea accidentelor pe drumurile publice, protejarea mediului înconjurător, alte activităţi referitoare la automobilism şi turism, precum şi la automobilismul sportiv;
 • organizează şi desfăşoară activităţi de turism auto intern şi internaţional,
 • prin organele şi unităţile proprii, cât şi prin asociaţii în participaţiune organizează asigurări de bunuri şi persoane, activitate de camping şi hotelieră, închirieri de autovehicule (rent a car),
 • sprijină organizarea de cluburi sportive de automobilism sportiv şi karting, sprijină şi stimulează activităţile sportive de automobilism şi de karting în rândul copiilor şi tinerilor;
 • încheie convenţii sau alte înţelegeri cu companii de asistenţă rutieră, de turism, de service-auto, societăţi comerciale, organizaţii, asociaţii şi cluburi automobilistice, federaţii şi cluburi sportive naţionale şi internaţionale, privind acordarea pe bază de reciprocitate a asistenţei tehnice rutiere, turistice, precum şi a asistenţei juridice, medicale şi de expertiză tehnică consultativă, dezvoltarea turismului auto, dezvoltarea automobilismului sportiv şi a kartingului sportiv;
 • iniţiază şi participă la dezbateri pe plan naţional sau internaţional, privind evoluţia şi dezvoltarea automobilismului, dezvoltarea turismului în general şi a turismului auto în special, îmbunătăţirea circulaţiei şi siguranţei rutiere, protecţia mediului înconjurător, asistenţa tehnică şi de expertiză, asistenţa juridică şi de expertiză, asistenţa medicală şi de expertiză, activitatea sportivă de automobilism şi karting;
 • organizează şi efectuează schimburi de publicaţii, schimburi de experienţă, schimburi de utilaje, aparatură, dispozitive, cu entităţi şi specialităţi din alte ţări şi cu organizaţii naţionale şi internaţionale de profil;

Membri A-CAR România  sunt:

 • membri fondatori – membri care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social;
 • membri-asociaţi – membri care se asociază ulterior fondării asociaţiei, care contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei şi care, prin activitatea lor, sprijină ASOCIAŢIA în realizarea obiectivelor sale, beneficiind de drepturile prevăzute de art. 12 din prezentul Statut;
 • membri de onoare – persoane fizice sau/şi persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanţial ASOCIAŢIA în realizarea obiectivelor sale, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea scopului său; personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice, sportive sau culturale, pe plan local sau naţional, care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale ASOCIAŢIEI şi care, prin activitatea lor, sprijină asociaţia în realizarea obiectivelor sale;
 • membri-susţinători – persoanele care aderă la scopul  asociaţiei şi care sprijină material şi moral ASOCIAŢIA în realizarea obiectivelor acesteia.

Calitatea de membru-asociat sau de membru-susţinător al asociaţiei se acordă de către Consiliul Director, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul acestora, la propunerea Comitetului Executiv.

Calitatea de membru de onoare al Asociaţiei se acordă de către Convenţia Naţională (Adunarea Generală), prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi, la propunerea Consiliului Director;

Contribuţiile membrilor asociaţiei la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor şi proiectelor iniţiate sau derulate de asociaţie.

Poate deveni membru al A-CAR România orice persoană fizică sau juridică în următoarele condiţii:

 • să fie orice cetăţean cu domiciliu, reşedinţa  în România,
 • să fie înregistrată şi cu sediul social în România, în cazul persoanei juridice,
 • să aibă automobilul/automobilele înmatriculat/e în România,
 • să aibă Inspecţia Tehnică Periodică valabilă la data înscrierii ca membru şi pe perioada valabilităţii calităţii de membru,
 • să aibă asigurarea obligatorie (RCA) valabilă la data înscrierii ca membru în A-CAR şi pe perioada valabilităţii calităţii de membru,
 • prezintă documente de identificare pentru persoana juridică sau fizică;
 • prezintă documente de identificare a autovehiculului/ale autovehiculelor pe care le are în proprietate sau utilizare;
 • declară că doreşte să devină membru al asociaţiei depunând, în mod benevol, cererea de înscriere ca membru al A-CAR;
 • acceptă, prin semnarea cererii de înscriere ca membru al A-CAR România, să respecte şi să aplice prevederile prezentului statutului, hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale asociaţiei;
 • achită cotizaţia de membru în termenul stabilit.

De regulă, înscrierea se face la unitatea administrativ-teritorială în care se află sediul, domiciliul sau reşedinţa membrului ASOCIAŢIEI;

Obligaţiile membrilor A-CAR România:

 • să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile Convenţiei Naţionale, Consiliului Director şi ale Comitetului Executiv ale asociaţiei
 • să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei prin sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor şi proiectelor iniţiate şi derulate de aceasta.
 • să îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au luat;
 • să îndeplinească celelalte obligaţii prevăzute în regulamentele, instrucţiunile şi normele adoptate de asociaţie.

Calitatea de membru al A-CAR România încetează în următoarele situaţii:

 • prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată,
 • prin excludere, în următoarele situaţii:
  • încălcarea gravă a prevederilor statutare şi a hotărârilor organismelor de conducere ale asociaţiei,
  • ca urmare a unei condamnări, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea unor fapte cu caracter penal încompatibile cu misiunea şi principiile asociaţiei;
  • în caz de neplată a cotizaţiei de membru al asociaţiei timp de şase luni.
  • încercarea obţinerii prin fraudă a serviciilor oferite de A-CAR România;
  • delapidarea şi/sau folosirea banilor asociaţiei sau ai filialei fără aprobarea organelor de conducere ale acestora.

Organele de conducere ale A-CAR România:

CONVENŢIA NAŢIONALĂ (ADUNAREA GENERALĂ) este organul de conducere şi legislativ al A-CAR România şi, în consecinţă, organul suprem de conducere al acesteia.

Convenţia Naţională (Adunarea Generală) are următoarele atribuţii:

 • dezbate, analizează şi aprobă Raportul de activitate al Consiliului Director şi Raportul cenzorului;
 • se pronunţă asupra gestiunii asociaţiei;
 • dezbate, analizează şi stabileşte orientarea activităţii şi organizării, precum şi obiectivele asociaţiei pe o perioadă de 5 ani;
 • alege pentru o perioadă de 5 ani PREŞEDINTELE,  CONSILIUL DIRECTOR, CENZORUL,
 • adoptă şi modifică, după caz, Actul Constitutiv şi Statutul asociaţiei;
 • hotărăşte cu privire la dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi destinaţia bunurilor rămase după lichidare, în condiţiile dispoziţiilor legale;
 • dezbate orice alte probleme de interes pentru asociaţie incluse pe ordinea de zi;
 • orice alte atribuţii date prin lege sau stipulate de prevederile prezentului statut.

CONSILIUL DIRECTOR
Consiliul Director conduce activitatea A-CAR România în intervalul dintre Convenţiile Naţionale. Preşedintele asociaţiei este şi preşedinte al Consiliului Director. Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 • urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Convenţiei Naţionale a asociaţiei;
 • dezbate şi aprobă Raportul anual de activitate, Raportul cenzorilor, proiectul programului anual de activitate şi proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul următor şi se pronunţă asupra gestiunii asociaţiei;
 • alege dintre membri săi, Comitetul Executiv al cărui preşedinte este preşedintele asociaţiei,
 • stabileşte normele de reprezentare şi modul de desemnare al delegaţilor la Convenţia Naţională;
 • convoacă Convenţia Naţională;
 • hotărăşte cu privire la apartenenţa asociaţiei la internaţionale de profil;

COMITETUL EXECUTIV

Comitetul executiv conduce activitatea ASOCIAŢIEI în intervalul dintre sedinţele Consiliului Director.

Comitetul Executiv are următoarele atribuţii:

 • asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Convenţiei Naţionale şi ale Consiliului  Director;
 • laborează proiectul programului de activitate, precum şi proiectul de buget al asociaţiei şi le supune spre aprobare Consiliului Director;
 • urmăreşte realizarea programului de activitate şi a bugetului asociaţiei de către toate unităţile din cadrul asociaţiei;
 • îndrumă şi coordonează activitatea filialelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a unităţilor subordonate;
 • aprobă asocierea în participaţiune ori alte forme legale de asociere;
 • stabileşte nivelul taxelor de înscriere şi al cotizaţiilor anuale pe care le plătesc membrii;
 • hotărăşte serviciile gratuite de care beneficiază membri asociaţiei, precum şi alte facilităţi acordate acestora în funcţie de vechimea în asociaţie, gradul de utilizare a serviciilor gratuite, etc.;
 • hotărăşte nivelul costurilor serviciilor - tarife şi preţuri - pentru activităţile proprii şi ale unităţilor subordonate care acordă asistenţa tehnică şi alte prestaţii de servicii;
 • hotărăşte cu privire la modificarea structurii organizatorice teritoriale a asociaţiei, precum şi la înfiinţarea ori desfiinţarea filialelor judeţene/a (ale sectoarelor) municipiului Bucureşti, a unităţilor subordonate acesteia,

PREŞEDINTELE A-CAR România conduce şi coordonează întreaga activitate curentă a acesteia în care scop:

 • urmăreşte şi controlează aplicarea hotărârilor Consiliului Director şi ale Comitetului Executiv;
 • urmăreşte şi controlează realizarea programului de activitate şi a bugetului asociaţiei şi ia măsuri operative de îndeplinire a acestora;
 • ia măsuri de exercitare a controlului financiar preventiv şi ulterior;
 • coordonează şi controlează activitatea filialelor judeţene şi a (ale sectoarelor) municipiului Bucureşti, precum şi a unităţilor subordonate;
 • încheie înţelegeri, aranjamente şi alte convenţii cu organizaţii internaţionale, asociaţii, cluburi automobilistice, de turism sau sportive, de profil din alte ţări, cu aprobarea Comitetului Executiv;
 • organizează participarea la congrese, conferinţe, simpozioane, colocvii şi alte manifestări internaţionale de profil, cu aprobarea Comitetului Executiv;
 • PREŞEDINTELE A-CAR România emite decizii. El este ajutat de către vicepreşedinţi, cărora le poate delega unele din atribuţiile care îi revin. Pentru primii 5 ani de activitate PREŞEDINTE al A-CAR România este dl. Domide Ovidiu-Titus.

ORGANIZAREA TERITORIALĂ  A  A-CAR România

Organizaţiile teritoriale ale asociaţiei sunt  filialele judeţene, filiala municipiului Bucureşti şi/sau filiale  de sector a municipiului Bucureşti, agenţii ale filialelor judeţene şi a (ale sectoarelor) municipiului Bucureşti.

Filialele judeţene şi filialele de sector ale municipiului Bucureşti au personalitate juridică şi se consituie în conformitate cu prevederile legale în vigoare, au gestiune, au în administrare fonduri fixe şi alte mijloace şi răspund de integritatea acestora, buna lor administrare şi gospodărire.

Filialele judeţene, filiala municipiului Bucureşti, filialele de sector  ale municipiului Bucuresti fac parte integrantă din ASOCIAŢIA ASISTENŢEI RUTIERE din România (A-CAR România).

Filialele judeţene şi filialele de sector ale municipiului Bucureşti cuprind membri A-CAR România care au sediul, domiciliul, sau resedinţa, pe raza administrativ-teritorială respectivă aşa cum reiese din actele prezentate la înscriere.

A-CAR România poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului acesteia.

A-CAR România poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul principal al acesteia.